The Plot Against America Season 1 (2020)

2207
EP-1
เมื่อประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาถูกเปลี่ยนในช่วงก่อนสงครามโลก กลายเป็นโลกคู่ขนานที่ฝักใฝ่ฮิตเลอร์ นาซี ฟาสซิสต์

เลือกตอนที่ต้องการชม