BNK48 One Take (2020) NETFLIX

236
0.0
BNK48: One Take ภาพยนตร์สารคดีที่บันทึกห้วงอารมณ์และช่วงเวลาหลังจากมีการประกาศ General Election ครั้งแรกในประเทศไทย ไปจนถึงวันประกาศผล